Monday, June 25, 2012

变种四号


空荡的空不是空间    我的痛    是不明的痛
瞳孔投射回忆画面    你的美    你通通消灭

输入放弃就  放下我   怎么    是我活该  我不懂    该怎样
假装看不到     假装我很好     你的味道总是挥扇不去

你无情  拔掉   主机的电源     全银幕    剩下黑
假装你还在  假装你还爱     你的发香总是挥扇不去

你重组  模式   输入新档案    你会更快乐
丢下我吧    走吧      寻找别的他      记忆体没有你存在
Share

No comments: